Observera: Detta dokument är en översättning. Om du är osäker på den exakta innebörden, läs det engelska originalet genom att klicka på den engelska flaggan längst ner på denna sida.

 

§ 1 Inledning
BULLS MUN Sverige AB (nedan kallad “tjurar Mouth”) erbjuder en portal på sin webbplats https://human-fertility.com (nedan kallad “human-fertility.com”), som tillåter patienter och läkare att hitta Lämna information och etablera kontakt med varandra.

Bulls Mouth strävar efter att erbjuda saklig information och recensioner, som tillhandahålls av patienter om deras läkare, vilket hjälpa patienter att hitta och välja den mest lämpliga yrkes- eller behandling. Men samtidigt human-fertility.com bör även fungera som en medium för kvalitetssäkring och som en presentation plattform för medlemmar av den helande yrken för ledsjukdomar.

§ 2 Rättslig Scope
Följande Kontraktet omfattar förhållandet mellan Bulls mun och medlem i en helande yrke (nedan kallad “klient”) med avseende på gratis, liksom avgiftsbelagda tjänster som erbjuds av Bulls mun.
Tvärt villkor på uppdrag av klienten är ineffektiva, även i de fall där Bulls mun inte uttryckligen några invändningar mot dem och utför kontraktet.
Avvikande avtal i enskilda fall kräver skriftlig form skall anses vara effektiva, inklusive återkallande av detta skriftlig form klausul.

3 § Ingående av kontrakt och ämnes avtalsvillkor
Omfattningen av medlemskapet, tillhörande avgifter från kunden och, vid behov, andra villkor som anges i detta avtal mellan Bulls mun och kunden. När det gäller denna enskilt kontrakt avser en tull ark med efterfrågan taxa avtalats, skall de villkor som anges i respektive senaste versionen blir en del av detta avtal.
Klient inlägg ett bud för fullgörande av kontraktet på hemsidan human-fertility.com genom att skicka ett e-postmeddelande som anger intresse för premium medlemskap. Kunden är bunden till detta erbjudande för en period av två veckor efter mottagandet av Bulls mun. Efter att ha mottagit betalningen, kommer Bulls Mouth skapa en särskild och optimerad sidan för kunden, vilket bekräftar att ingå avtalet.
Ämnet avtalstiden ligger i kundens medlemskap på human-fertility.com. Medlemskapet ger kunden att inrätta en utökad och väl synlig profil på clinics.human-fertility.com. Texter och bilder kan sättas till den utökade profilen för detta ändamål. Dessutom har kunden möjlighet att hänvisa besökare till webbplatsen för hans eller hennes medicinsk kontor, samt ange eller justera kontaktuppgifter och öppettider.

4 § Priser och tjänster
Bulls mun debiterar kunden avgifter vid den tidpunkt då förslaget läggs fram som ersättning för utförda tjänster. Avgifterna förfaller till betalning utan avdrag vid den tidpunkt då fakturan tas emot av klienten.
Alla priser är förstås vara ett komplement till alla tillämpliga mervärdesskatt enligt lag.
Om kunden inte fullgör betalning för tjänster från Bulls mun, har Bulls mun rätt att vägra fullgörandet av tjänsten på grund av kunden – särskilt genom att tillfälligt upphäva information och länkar till webbplatser som tillhandahålls av kunden – tills när kunden är ingen längre i efterskott. I sådana fall kommer Bulls mun tillkännage denna suspension till klienten skriftligen i form av en pre-deadline vanligen tillåter 10 arbetsdagar för att reglera kontot. Alla andra avtalsenliga rättigheter till följd av kundens standard förbli intakt trots vägran att utföra dessa tjänster.

Vid försenade betalningar, kommer Bulls mun ut en dröjsmålsränta till höger om tio procent över basräntan. Vi förbehåller oss rätten att hävda högre skador orsakade av sena betalningar.

§ 5 Taxeändringar och Tull uppgraderingar
Bulls mun har rätt att justera avgifterna och tjänsteinnehåll i den överenskomna efterfrågan avgifter (tull förändring), som svar på förändrade omständigheter, genom att förse kunden med en skriftlig anmälan mot slutet av perioden, inklusive ett förskott uppsägningstid två månader. Om klienten inte vill fullfölja kontraktet med de förändrade taxor han har rätt att avbryta den fram till dagen för ändringen tariff.
Bulls Mouth är beredd att uppgradera kontraktet till en efterfrågan tariff med högre omfattning av tjänster (tull uppgradering). En tull uppgradering kräver kunden att underteckna ett individuellt avtal för den nya efterfrågan tariffen.

§ 6 tjurar Mouth ansvarsområde, Störningar i Prestations
Bulls Mouth erbjuder sina tjänster på grundval av det aktuella läget för internet och den nuvarande tekniska, juridiska och kommersiella ramar för utbyte av data via Internet. Kunden är medveten om att utbytet av uppgifter via Internet beror på dessa villkor, samt ytterligare omständigheter – t.ex. villkoren för nedströms dataledningar, som Bulls mun har något inflytande över och, följaktligen, tar inget ansvar för.
I enlighet med punkt 1, Bulls Mouth yrkande om betalning förblir opåverkad av eventuella störningar i kvaliteten på datautbyte via Internet, som sagt störningar ligger utanför Bulls mun: s ansvarsområde. Om sådana störningar gör Bulls mun inte ge kunden med den erbjudna tjänsten, eller om tjänsten inte är helt tillgängligt för kunden under en betydande period, kunden kommer att ha rätt till extraordinär uppsägning mot slutet av varje kalendermånad . En sju dagars varsel skall ges och uppsägningen måste vara i skriftlig form ska vara giltig. Ytterligare rättigheter kunden är uteslutna.
Om Bulls mun inte utför tjänster, eller inte fullgöra sina tjänster på avtals sätt, i andra än de som anges i § 6 para.2 fall är kunden skyldig att ge ett meddelande om fel mot Bulls mun i skriftlig form.

Om Bulls mun inte utför sina tjänster, även efter utgången av en rimlig tid och efter ett legitimt meddelande om fel, kommer kunden har rätt att minska de löpande avgifter för tjänster som tillhandahålls lämpliga för perioden och i vilken utsträckning Bulls mun misslyckades med att utföra dessa tjänster i enlighet med avtalet, efter att ha fått skriftligt meddelande om fel. Dessutom har kunden rätt till en extraordinär uppsägning av avtalet i anslutning med skriftlig form. Den extra uppsägning förutsätter att kunden har sänt Bulls mun annan tidsfrist på minst en vecka skriftligen tillhandahålla avtalsbaserade tjänster, och att denna period hade löpt ut med frågan oåtgärdade. §11 gäller i händelse av skador eller ersättningar för meningslösa utgifter. Klienter som använder en gratis medlemskap inte laglig rätt att uppfyllandet av tjänster.

§ 7 Kunden ansvarsområde
Med tanke på Bulls mun har inte uttryckligen antagit ytterligare åtaganden i avtalet, kommer det att vara kundens ansvar att upprätta och upprätthålla den nödvändiga tekniska infrastrukturen (hårdvara, mjukvara, telekommunikation, interna nätverket, personliga hemsida) för att delta i Internet, upp till erbjudandet från Bulls mun. Ansvaret gäller även för valfria länkar till ytterligare webbplatser, liksom information, bilder och videoklipp från kunden. Kunden ger, i vederbörlig ordning, all nödvändig information för korrekt start av tjänsten genom Bulls mun. Det är hans ansvar att se till att de valda adresser och namn (domän, e-post-adresser) är gratis och inte inkräkta på någon tredje parts rättigheter.

Det är kundens ansvar att se till att information, bilder, videor och kombinationserbjudanden han lämnas in på human-fertility.com, eller som lämnats in för honom, inte gör intrång på någon tredje parts rättigheter och överensstämmer med regelverket. § 8 i detta kontrakt påverkas inte. Det åligger kunden att självständigt och utforma och etablera sitt sortiment av information avsedd för internet, i den mån som avses i den utökade profilen. Dessutom är han ansvarig för att säkerställa att de respektive lagar som gäller för yrket och / eller uppförandekod. Detta gäller även för integration av så kallade webb widgets, som Bulls mun kommer att göra till kunden. Om klientens brott mot ovanstående, eller några andra arbetsuppgifter samarbete och skyldigheter orsakar Bulls Mun mot misslyckas med att utföra, eller bara delvis, eller inte i tid utföra sina tjänster, har kunden inte ha några rättigheter gent Bulls mun; i synnerhet eventuella krav på ersättning Bulls mun förblir opåverkade.
Kunden har för att se till att hans IT-infrastruktur är tillräckligt skyddade av genom

förandet av vissa medel för professionell IT-säkerhet.

§ 8 Kundens skyldighet human-fertility.com
Premium klienter är skyldiga att inte använda human-fertility.com portal erbjudande inom ett olagligt sätt och att respektera lagar, liksom de rättigheter som tredje part. I synnerhet inkluderar detta följande kundåtaganden:
Premien klient säkerställer att data han publicerar på internet inte bryter mot lagen om skydd av minderåriga, personliga tredje parts rättigheter och varumärkesrättigheter, särskilt kopierings tredje mans rättigheter. Kunden skall avstå från att införa data med omoraliskt innehåll.
Det är kundens skyldighet att undvika en alltför stor påfrestning på portalen till följd av oavsiktlig eller felaktig användning av dessa. I händelse av brott mot de skyldigheter som följer para.1, Bulls mun förbehåller omedelbar rätt att tillfälligt begränsa tillgången till portalen, samt andra tjänster, antingen helt eller delvis, och / eller att frånträda avtalet utan meddelande.
Kunden ersätter Bulls mun mot krav från tredje part till följd av fördragsbrottet enligt para.1. Han är skyldig att ersätta Bulls mun för skador till följd av sådana överträdelser.
Kunden förklarar att de uppgifter som lämnats vid registreringen lämnades till bästa av hans heder och samvete, och att han har säkerställt sin giltighet.

§ 9 om upphovsrätt och varumärken lag human-fertility.com
Upphovsrätten objekt skapade av Bulls mun eller innehåll som ägs av Bulls mun kvar i den enda innehav av Bulls mun. Reproduktion och / eller användning av sådana bilder, ljuddokument, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer skall inte göras utan uttryckligt tillstånd av Bulls mun.
Kunden godkänner användare av Bulls mun för att spara och skriva ut tillgänglig innehåll för privata ändamål, under förutsättning att denna verksamhet varken direkt eller indirekt tjänar vinstsyfte.

§ 10 Användning av tredje part
Inom ramen för detta avtal, beviljar Bulls mun kunden rätt att använda portalen enbart för sina egna syften. Kunden får varken huvudsakligen eller helt och hållet, kommersiellt tillhandahålla bevis för tillträde till tredje part
Om kunden gör tillgång tillgänglig för tredje part, kommer han att hållas ansvarig för Bulls mun för tredje parts beteende i samma utsträckning som han skulle vara ansvarig för sitt eget beteende.

§ 11 Ansvar
Bulls mun kommer endast att hållas ansvariga, i sin helhet, för skador eller onödiga utgifter, oavsett den rättsliga grunden (avtals eller utomobligatoriska brott mot huvud- eller sekundär-duty, ansvar för fel, olaglig handling) om bevis för uppsåt eller grov oaktsamhet kan produceras. I händelse av mild försumlighet, kommer Bulls mun endast hållas ansvarig om en skyldighet har åsidosatts, vars uppfyllande möjliggör initialt ett korrekt utförande av avtalet och vars brott äventyrar uppfyllandet av syftet med avtalet, med tanke på klienten regelbundet litar Denna skyldighet att respektera (kardinal skyldighet), såväl som när det gäller ansvar på grund av att fördröja eller ursprungliga impossibleness; i de nämnda fallen, är skulden begränsas till den del av det belopp som överenskommits för respektive leverans och service. Bulls mun kommer inte hållas ansvarig i något annat fall av lindrig vårdslöshet.
Skulden enligt produktansvarslagen och personskador, samt för garantier som ges av Bulls mun förblir opåverkad av restriktions ansvar enligt punkt. 1.
I den mån som Bulls mun är ansvarig för dataförlust i para.1 och 2, är begränsad till förlust av sådana uppgifter som kunden har säkrat på ett gemensamt sätt (minst en gång om dagen) på ett sådant sätt skulden att han kan replikera data med rimliga ansträngningar, utom i fall av uppsåt eller grov oaktsamhet. Rätten att bestrida fordran om medvållande kvarstår vid alla tidpunkter.

§ 12 Sekretess och skydd av personuppgifter
Bulls mun och kunden kommer verkligen skyddar varandras handlingar, som antingen är uttryckligen markerade som eller uppenbara vara konfidentiell, från obehörigt röjande till tredje part och kommer att hantera dem på ett konfidentiellt sätt.
Bulls Mouth löften att uppfylla de rättsliga bestämmelser som rör skydd av personuppgifter och förpliktigar tredje parter att efterlevnaden av avtalet.

§ 13 Avbokning
Avtalet har ingåtts på obestämd tid. Det kan sägas upp av en uppsägningstid på fyra veckor före utgången av innevarande räkenskapsperiod. Detta kontrakt minimitiden är ett år, med början med ingåendet av avtalet, varefter avtalet automatiskt förlängas från år till år.
Båda avtalsparterna har rätt till extraordinär uppsägning, om skälig anledning finns. Återkallelse kräver skriftlig form för att vara effektiv.

§ 14 Evidentiary klausul och bevisbörda
Uppgifter som lagras av Bulls mun i elektroniska register, eller på något annat elektroniskt format, anses tillåten bevisning för bevis för dataöverföringar, avtal och utförde betalningar mellan parterna.
Om kunden citerar missbruket av sin identitet inom ramen för det avtal, måste det omedelbart förse Bulls mun med alla tillgängliga fakta och indicier därtill hörande. I händelse av denna skyldighet kränks och om det finns tillräckliga indicier för en åtgärd av kunden, snarare än en tredje part, skall bevisbördan ligga på kunden att visa att det har förekommit missbruk av identitet.

§ 15 Slutbestämmelser
Varje kontrakt skall uteslutande regleras av lagarna i Storbritannien.
Platsen för behörighet är att Bulls mun huvudkontor.
Om enstaka bestämmelser i dessa allmänna villkor är eller blir fullständigt eller delvis ogiltiga och / eller icke verkställbar,
ska detta inte påverka giltigheten och / eller genomförbarheten av övriga bestämmelser eller delar därav. Mycket hellre skall den ogiltiga bestämmelsen ersättas av det som kommer närmast det avsedda ändamålet.